વર્ષની શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાતી ભાષામાં એકબીજા સાથે વાર્તાલાપ કર્યો અને એકબીજાના નામ જાણ્યા

વર્ષની શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાતી ભાષામાં એકબીજા સાથે વાર્તાલાપ કર્યો અને એકબીજાના નામ જાણ્યા